ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КАТ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Има голяма вариабилност в интерпретирането на КАТ резултатите при остър инсулт. В този раздел се опитваме да предоставим по-стандартизиран подход в интерпретацията на КАТ, с което да подобрим процеса на вземане на терапевтично решение.

КТ образна диагностика